Přihlášení
Ztratili jste heslo?

OFICIALNÍ ESHOP FIRMY LINDR.CZ s.r.o.

Podmínky použití

Podmínky používání webových stránek společnosti LINDR.CZ.s.r.o. www.lindr.cz a eobchod.lindr.cz

Úvod

Vítejte na stránkách společnosti LINDR.CZ.s.r.o., se sídlem č.p. 132, 503 15 Sadová, IČ 28831161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C 31731, (dále jen "Lindr"). Správcem těchto webových stránek je společnost Lindr.

Váš vstup na webové stránky společnosti Lindr (dále jen „Webové stránky“) a jejich používání se řídí těmito podmínkami používání. Server, na kterém jsou Webové stránky umístěné, může být provozován mimo území státu, ze kterého stránky navštěvujete.

Souhlas a změna podmínek používání

Vstupem na Webové stránky a jejich následným prohlížením a po seznámení se s Podmínkami používání potvrzujete, že jste si je přečetli, pochopili je a bez výhrad s nimi souhlasíte. Společnost Lindr si vás dovoluje upozornit na skutečnost, že si vyhrazuje právo tyto podmínky upravovat dle svého uvážení a zveřejňovat upravené Podmínky používání na Webových stránkách.

Povolené užití

Byli bychom rádi, kdybyste se vyvarovali:

  • veškerých úkonů, které by byly podstatou porušení soukromí (včetně nahrávání soukromých informací bez souhlasu dotyčné osoby) nebo jakéhokoliv jiného práva jednotlivců;

  • propojování Webových stránek jakýmkoliv způsobem poškozujícím dobré jméno a pověst Lindr s jinou webovou (internetovou) stránkou;

  • zkreslování či upravování obsahu Webových stránek, používání obsahu Webových stránek nedovoleným způsobem. 

Souhlasíte s tím, že nebudete používat jakékoliv materiály či služby z Webových stránek způsobem, který porušuje jakýkoliv národní či mezinárodní právní předpis či mezinárodní smlouvu, anebo tyto Podmínky používání Webových stránek.

Ochrana osobních údajů

Lindr plně respektuje právo na ochranu soukromí a osobních dat. Lindr vždy usiluje o to, aby její jednání bylo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění). Vaše údaje budou zpracovávány společností Lindr v postavení správce. Správce zpracovává osobní údaje sám anebo prostřednictvím zpracovatele, jak je uvedeno v zásadách zpracování osobních údajů.

Práva duševního vlastnictví

Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na Webových stránkách jsou vlastnictvím společnosti Lindr.

Můžete reprodukovat ukázky či úryvky z  Webových stránek pro soukromé využití (nekomerční) za předpokladu, že neporušíte autorská práva, či jiná práva duševního vlastnictví a/nebo jiná vlastnická práva a za předpokladu, že na těchto reprodukcích bude uvedena níže uvedená poznámka o copyrightu.  Jakékoliv jiné nedovolené užití či přebírání obsahu webových stránek bude bráno jako zásah do našich práv, která jsme oprávněni bránit a vymáhat.

Ochranné známky a loga (společně “ochranné známky") zobrazené na Webových stránkách patří společnosti Lindr. Jakékoliv použití/zneužití ochranných známek zobrazených na Webových stránkách, anebo v rámci libovolného obsahu na Webových stránkách, s výjimkou případů stanovených v těchto podmínkách používání, je zakázané.

Přesnost a úplnost informací

Společnost Lindr se snaží o zveřejňování přesných informací a straní se uvádění zavádějících informací, nicméně berete na vědomí, že Webové stránky jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk.

Pokud by se ukázalo, že přes snahu společnosti Lindr jsou zveřejněné informace nepřesné či neúplné, souhlasíte s tím, že společnost Lindr nenese odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s užitím takových informací či se spolehnutím na takové informace, a to v rozsahu přípustném platným právním řádem.

Společnost Lindr neodpovídá za škody přímé nebo nepřímé, které by vám případně vznikly v důsledku používání Webových stránek či informací z Webových stránek.

Webové stránky mohou obsahovat odkazy, kterými se můžete dostat mimo stránky Lindr.cz. Společnost Lindr nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah, přesnost nebo funkčnost těchto jiných webových stránek. Odkazy na napojení jsou poskytnuta v dobré víře a vy souhlasíte s tím, že nebudete činit společnost Lindr odpovědným za případné škody, které by vám vznikly užitím těchto webových stránek (informací na nich zveřejněných).

Místní určení Webových stránek a rozhodné právo

Vy i společnost Lindr souhlasně prohlašujeme, že jakýkoliv spor nebo nárok vzniklý z použití těchto Webových stránek nebo vztahující se k těmto Webovým stránkám se bude řídit českým právem a bude řešen výhradně soudy v České republice.

Vezměte na vědomí, že máme právo vymáhat nároky, které vyplynou z porušení těchto podmínek, stejně jako omezit nebo přerušit váš přístup na webovou stránku, a to kdykoliv bez předchozího oznámení v případě, že nebudete dodržovat jakékoli ustanovení těchto podmínek (nebo takové podezření vznikne).

 

 

 

 

FBpravidla

 

 

 


ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE "Soutěž o výčepní zařízení PYGMY 20/K NEW GreenLine"

(dále jen „pravidla soutěže“)

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných a závazných pravidel soutěže s názvem "Soutěž o výčepní zařízení PYGMY 20/K NEW Green Line" (dále jen soutěž), v níž účastníci soutěží o výčepní zařízení PYGMY 20/K NEW GreenLine od firmy LINDR a pivo z Pivovaru LINDR Mžany.

Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Soutěž se koná na sociální síti Facebook,


konkrétně na stránce https://www.facebook.com/LindrCZ   
1.    POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE


Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost


LINDR.CZ S.R.O.

Sadová 132, 503 15 Nechanice

IČ: 28831161, DIČ: CZ28831161

Spisová značka: C 31731 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „pořadatel“)


2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE, ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE


Soutěž probíhá 21.11. - 9.12. 2022 do 12:00,  (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky. Soutěž se koná na sociální síti Facebook a to na facebookových stránkách spravovaných pořadatelem (https://www.facebook.com/LindrCZ) (dále jen „FB profil“). Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je uživatelem sociální sítě Facebook a má po celou dobu soutěže aktivní facebookový účet (dále jen „soutěžící“ nebo „účastník soutěže“).


3. SOUTĚŽNÍ PRINCIP A PODMÍNKY


Soutěžící má za úkol sledovat Facebookový účet LINDR a do komentáře napsat slogan o firmě LINDR. Dále soutěžící musí označit jednoho přítele v komentáři. Soutěžící se do soutěže automaticky přihlásí vložením komentáře pod soutěžní příspěvek a sledováním účtu LINDR.


4. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCE, VÝHRA A JEJÍ PŘEDÁNÍ


V soutěži budou vybráni 3 výherci, které vybere jednatel spol. LINDR. Hlavní výhru, výčepní zařízení PYGMY 20/K, si vítěz převezme na prodejně LINDR, Sadová 132, v domluveném termínu. Vítězové druhé a třetí ceny soutěže si výhru můžou osobně převzít na prodejně LINDR v Sadové 132, nebo výhru po dohodě můžeme osobně zaslat na adresu vítěze. Vyhodnocení soutěže proběhne do 7 pracovních dnů od ukončení soutěže.


K informování výherců dojde prostřednictvím soukromé zprávy skrz sociální síť Facebook, kde budou vyzváni ke sdělení svých kontaktních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo a e-mail. Pokud vybraný vítěz nebude do tří dnů od oslovení Organizátorem prostřednictví soukromé zprávy reagovat (potvrzení nebo odmítnutí výhry osloveným vítězem), výhra propadá. Pořadatel této soutěže je po uplynutí této lhůty zmocněn vybrat dalšího výherce.


Pořadatel soutěže v žádném případě neodpovídá za škody způsobené výhercům nebo třetím osobám výhrami nebo za žádné škody, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím těchto výher.


Výhru nelze vyplatit, příp. kompenzovat v hotovosti. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit. V případě, že výherce výhru nepřevezme ve sjednaném termínu nebo ji nepřevezme osobně, ztrácí na výhru nárok a výhra propadne ve prospěch pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele.


5. SOUHLAS S PRAVIDLY


Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.


6. OSOBNÍ ÚDAJE


Zapojením se do soutěže účastník schvaluje tato pravidla soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.


Účastí v soutěži soutěžící výslovně potvrzuje, že jeho účastí v soutěži nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jiného subjektu. Účastník soutěže zejména výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje.

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas se zveřejněním a využitím sloganu firmou Lindr i pro marketingové účely, který uvedl do komentáře.


Dojde-li k vytvoření fotografie soutěžícím k vytvoření autorského díla ve smyslu autorského zákona, poskytuje soutěží v momentu odeslání fotografie na tuto fotografii pořadateli soutěže oprávnění k výkonu práva takové autorské dílo užít (dále jen „licence“). Licence se poskytuje bezúplatně, jako nevýhradní a k jakémukoliv způsobu užití.


Zpracovávané osobní údaje: Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci účastníků soutěže a k následnému výběru vítězů. Nebudou využity pro jiné marketingové účely.


Subjekt souhlasí s tím, aby správce či zpracovatel zveřejnil jeho jméno, příjmení nebo název facebook účtu a fotografii o převzetí výhry v případě, že se stane vítězem.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes výše uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.


Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil vykazují známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní FB profil). Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či facebookový profil odporují pravidlům sociální sítě Instagram/Facebook. V případě zjištění tohoto porušení či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.


Výhru z této soutěže nelze převést na jiného účastníka nebo třetí osobu.


Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, cena se neodevzdá.


Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především funkčnost sítě facebook). Pořadatel dále neodpovídá za doručení soukromé zprávy, kterým bude zasílána informace o výhře.


Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.


Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.


V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně nebo elektronicky ve formě dodatku ke stávajícím pravidlům.


Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.


Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher.


Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.


Tato promo akce není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována nebo jakkoliv spojena se společností Facebook, Inc. a tato společnost za ni neručí. Informace o soutěžících jsou poskytnuty neuzavřenému počtu příjemců informace a ne společnosti Facebook, Inc.


Společnost Facebook, Inc. je osvobozena od jakýchkoli závazků za kterýmkoli z účastníků vyplývajících z této soutěže.


V Hradci Králové dne 21. 11. 2022

Porovnání výrobků

Počet položek

1121
položek
1012
skladem

Kontakt

E-shop
Mob.: +420 775 715 494
E-mail: eshop@lindr.cz

 

Servis a reklamace
Mob.: +420 774 888 117
E-mail: servis@lindr.cz
Pondělí - Pátek: 7:00 - 16:00

 

Prodejna
Mob.: +420 775 715 494
Pondělí - Pátek: 7:00 - 16:00

LINDR.CZ s.r.o.
Chladicí a výčepní technika
obec Sadová 132
GPS: 50°18'3.042"N, 15°41'23.514"E
503 15 Nechanice
okres Hradec Králové